x

Leidimai

Leidimo naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone išdavimas

Naudotis keliais galima tik tokiomis transporto priemonėmis ar jų junginiais, kurios neviršija susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 patvirtintų didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų.

Jeigu transporto priemonės ar jų junginių techniniai parametrai su kroviniu ar be jo yra didesni (bent kiek) už didžiausiuosius leidžiamus, tai naudotis keliais tokiomis transporto priemonėmis ar jų junginiais galima Kelių įstatymo 20 straipsnyje nustatyta tvarka gavus kelio savininko leidimą. Vieno važiavimo metu gali būti naudojamas tik vienas atitinkamas leidimas naudotis valstybinės reikšmės keliais arba naudotis vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis.

Leidimai naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išduodami ir naudojami Leidimų naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 3-289, nustatyta tvarka. Leidimus naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išduoda AB Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Leidimai naudotis vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išduodami ir naudojami savivaldybių tarybų nustatyta tvarka. Informacijos apie šių leidimų išdavimą reikėtų ieškoti savivaldybių interneto svetainėse.

Leidimas naudotis keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išduodamas, kai vežamas:
1) nedalijamas krovinys* ir kai tokio krovinio negalima arba netikslinga vežti kitokia transporto priemone taip, kad jį vežančios transporto priemonės matmenys, ašies (ašių) apkrova ir (ar) masė su kroviniu nebūtų didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio techninius parametrus;
2) dalijamas krovinys šešių ar daugiau ašių sunkiasvore transporto priemone, kurią sudaro motorinė transporto priemonė ir priekaba (puspriekabė), kurios ne mažiau kaip penkių ašių ratai yra suporinti, ašies (ašių) apkrova yra ne didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą ir kurios masė yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio masę, tačiau yra ne didesnė kaip 48 t.

* Nedalijamas krovinys yra toks krovinys, kurio negalima padalyti į kelis krovinius taip, kad jį vežančios transporto priemonės matmenys, ašies (ašių) apkrova ir (ar) masė su kroviniu nebūtų didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio techninius parametrus.

Tai reikia suprasti taip, kad jei viršijamas kuris nors transporto priemonės su kroviniu didžiausiasis leidžiamas parametras, o viršijimas atsiranda dėl to, kad sudedami keli kroviniai, tuomet krovinys pagal tą parametrą yra dalijamas, todėl turi būti išdalijamas ir vežamas atskirai. O jei dedant kelis krovinius, didžiausiasis leidžiamas parametras neviršijamas, tuomet krovinys pagal tą parametrą laikomas nedalijamu. Pvz. vežant ilgus stulpus yra viršijamas didžiausiasis leidžiamas ilgis, dėl to krovinys per ilgį laikomas nedalijamu. Sudedant kelis stulpus vieną šalia kito, ilgio viršijimas nesikeičia, o didžiausiasis leidžiamas plotis ir aukštis ar ašių apkrovos ir masė negali būti viršijamai. Panašiai vežant plačius krovinius – per plotį krovinys nedalijamas. Per ilgį galima sudėti kelis krovinius, tačiau neturi būti viršijamas didžiausiasis leidžiami ilgis, ašių apkrovos ir masė. Krovinys gali būti ir aukštas, dėl to viršijamas didžiausiasis leidžiamas aukštis. Tačiau negali būti kroviniai dedami vienas ant kito ir dėl to viršijamas didžiausiasis leidžiamas aukštis.

Leidimo nereikia, kai traktoriumi* ar savaeige žemės ūkio mašina**, kurios matmenys (ilgis, plotis, aukštis) su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio matmenis ir kurios kraštiniai taškai paženklinti, važiuojama į lauką, iš vieno lauko į kitą lauką ar grįžtama iš jo.

* Traktorius – ratinė arba vikšrinė ne mažiau kaip dviejų ašių transporto priemonė, kurios didžiausiasis projektinis greitis yra ne mažesnis kaip 6 km/h, pagrindinė paskirtis – traukti, vilkti, stumti, vežti žemės ir miškų ūkio techniką arba vilkti priekabas ir kuri gali būti pritaikyta kroviniams vežti ir turėti keleivių sėdynių.
** Savaeigė žemės ūkio mašina – prie motorinių transporto priemonių nepriskiriama variklio varoma pati važiuojanti žemės ūkio mašina, skirta judėti ne keliais. Prie savaeigių žemės ūkio mašinų priskiriami kombainai, taip pat šienapjovės, smulkintuvai ir augalų purkštuvai.

Nežiūrint į tai, kad leidimo naudotis keliais važiuojant tokiomis transporto priemonėmis nereikia, turi būti laikomasi visų kitų tokių didžiagabaričių transporto priemonių važiavimo reikalavimų, įskaitant ir palydą.

Leidimas gali būti važiuoti vieną kartą konkrečiu maršrutu (VNK), mėnesiui (MĖN) arba metams (MET), priklausomai nuo to, kiek ir kokie didžiausieji leidžiami naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techniniai parametrai yra viršijami.

Leidimas Didžiausieji leidžiami parametrai viršijami
Aukštis Plotis Ilgis Ašies (ašių) apkrova Masė
≤ 50 cm > 50 cm ≤ 100 cm > 100 cm ≤ 500 cm > 500 cm ≤ 4 t > 4 t, ≤ 8 t > 8 t ≤ 8 t * > 8 t
Nedalijamas krovinys
VNK + + + + + + + + + +
MĖN + + + + +
MET + + + +
Dalijamas krovinys
VNK +
MĖN +
MET +

* Taikoma transporto priemonių junginiui:
– kurį sudaro automobilis (sunkvežimis / vilkikas / autovežis) ir priekaba / puspriekabė,
– kuris turi ne mažiau kaip šešias ašis,
– kurio ne mažiau kaip penkių ašių ratai yra suporinti,
– kurio ašies (ašių) apkrova yra ne didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais ašies (ašių) apkrovą,
– kurio masė yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais masę, tačiau yra ne didesnė kaip 48 t.

Turint mėnesiui arba metams išduotą leidimą, didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis galima važiuoti tik tais valstybinės reikšmės keliais, kuriuose eismas laikinai neapribotas ar nenutrauktas ir (ar) šie keliai neuždaryti. Didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių savininkai ar valdytojai, turėdami leidimus važiuoti mėnesiui ar metams, privalo laikytis eismo ribojimų, draudžiančių važiuoti tam tikromis transporto priemonėmis arba transporto priemonėmis, kurių faktiniai parametrai yra didesni už nurodytus  informacijoje apie eismo ribojimus, kuri skelbiama interneto svetainėje www.eismoinfo.lt.

Leidimas važiuoti vieną kartą išduodamas 7 kalendorinių dienų laikotarpiui ir galioja važiuoti į vieną pusę leidime nurodytu maršrutu.

Leidimas mėnesiui arba metams išduodamas atitinkamai 30 kalendorinių dienų arba 12 mėnesių laikotarpiui.

Leidimas galioja nuo leidime nurodyto laikotarpio pradžios dienos nulis valandų nulis minučių arba nuo leidimo išdavimo momento, jeigu leidimas išduotas leidimo galiojimo laikotarpio pradžios dieną, iki laikotarpio galiojimo pabaigos dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių.

Mokesčio už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis tarifai nustatyti Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447.

Mokesčio dydis priklauso nuo parametrų viršijimo ir:
– važiavimo atstumo (vienkartiniai tarifai už 10 km važiavimo valstybinės reikšmės keliais maršruto),
– leidimo galiojimo trukmės (mėnesio arba metų tarifai).

Mokesčio už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis motorinėmis transporto priemonėmis tarifai:

Didžiausieji leidžiami matmenys viršyti, cm

Mokesčio dydis, eurais

aukščio

pločio ilgio vienkartinis tarifas, 10 km mėnesio tarifas

metų tarifas

10–20 1,44 168

844

11–30

21–60 101–300 1,76 206

1031

31–50

61–100 301–500 2,05 246

1245

101–145*

501–750* 2,40

* Automagistralėse ir I kategorijos valstybinės reikšmės keliuose su skiriamąja juosta.

Jeigu didžiagabaritės motorinės transporto priemonės matmenys su kroviniu ar be jo viršija didžiausiuosius leidžiamus matmenis daugiau, negu nurodyta lentelėje, taikomas vienkartinis tarifas (M), išreikštas eurais už 10 kilometrų, kuris apskaičiuojamas taip: prie lentelėje nurodyto mokesčio dydžio (K) pridedamas papildomas 0,28 euro mokestis (K1) už kiekvieną aukščio viršijimą 10 centimetrų (X1), pločio viršijimą 10 centimetrų (X2) ar ilgio viršijimą 1 metru (X3), padaugintas iš koeficiento 1,5: M = K + (K1 × XX × 1,5), kur XX = X1 arba X2, arba X3.

XX

Didžiausieji leidžiami matmenys viršyti, cm

Mokesčio dydis, eurais

aukščio

pločio ilgio

vienkartinis tarifas, 10 kilometrų

0

51–59 101–109

501–599

2,05 + (0,28 x 0 x 1,5) = 2,05

1

60–69 110–119

600–699

2,05 + (0,28 x 1 x 1,5) = 2,47

2

70–79 120–129

700–799

2,05 + (0,28 x 2 x 1,5) = 2,89

0

146–155*

751–850*

2,40 + (0,28 x 0 x 1,5) = 2,40

1

156–165*

851–950*

2,40 + (0,28 x 1 x 1,5) = 2,82

2

166–175*

951–1050*

2,40 + (0,28 x 2 x 1,5) = 3,24

* Automagistralėse ir I kategorijos valstybinės reikšmės keliuose su skiriamąja juosta.

Mokesčio už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant sunkiasvorėmis motorinėmis transporto priemonėmis tarifai:

Didžiausioji leidžiama ašies (ašių) apkrova viršyta, t

Mokesčio dydis, eurais

vienkartinis tarifas, 10 kilometrų

mėnesio tarifas

0,6–1,0

0,69 121

1,1–1,5

1,39 243

1,6–2,0

2,08

364

2,1–3,0 3,66

641

3,1–4,0

5,90 1033
4,1–5,0 8,34

5,1–6,0

10,42
6,1–7,0 12,51

7,1–8,0 15,98

 

Didžiausioji leidžiama masė viršyta (virš 40 t), t

Mokesčio dydis, eurais

vienkartinio mokesčio už kiekvieną viršytą toną tarifas, 10 km

mėnesio tarifas*

metų tarifas*

1,0–20,0

1,15 144 1152
21,0–40,0 1,33

> 40

1,73

* Taikoma transporto priemonių junginiui:
– kurį sudaro automobilis (sunkvežimis / vilkikas / autovežis) ir priekaba / puspriekabė,
– kuris turi ne mažiau kaip šešias ašis,
– kurio ne mažiau kaip penkių ašių ratai yra suporinti,
– kurio ašies (ašių) apkrova yra ne didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais ašies (ašių) apkrovą,
– kurio masė yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais masę, tačiau yra ne didesnė kaip 48 t.

Mokesčio už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaričiais traktoriais ir savaeigėmis mašinomis nėra.

Mokesčio už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant sunkiasvoriais traktoriais ir savaeigėmis mašinomis tarifai:

Didžiausioji leidžiama ašies (ašių) apkrova viršyta, t

Mokesčio dydis, eurais

vienkartinis tarifas, 10 kilometrų

mėnesio tarifas

0,6–1,0

0,23 40
1,1–1,5 0,46

81

1,6–2,0

0,69 121
2,1–3,0 1,22

214

3,1–4,0

1,96 344
4,1–5,0 2,78

5,1–6,0

3,47
6,1–7,0 4,17

7,1–8,0

5,32

 

Didžiausioji leidžiama masė viršyta (virš 40 t), t

Vienkartinio mokesčio už kiekvieną viršytą toną dydis, eurais už 10 kilometrų
1,0–20,0

0,17

21,0–40,0

0,21
> 40

0,34

 

Jeigu didžiagabaritės transporto priemonės matmenys viršija didžiausiuosius leidžiamus matmenis, mokestis apskaičiuojamas sumuojant mokesčius už kiekvieno matmens (ilgio, pločio, aukščio) viršijimą.

Kai viršijamos didžiausiosios leidžiamos ašies (ašių) apkrovos, mokestis skaičiuojamas sumuojant mokesčius už kiekvienos ašies (pavienės, dvigubosios ar trigubosios) didžiausiosios leidžiamos ašies (ašių) apkrovos viršijimą.

Kai viršijama didžiausioji leidžiama ašies (ašių) apkrova ar didžiausioji leidžiama transporto priemonės masė, mokestis pridedamas prie mokesčio už didžiausiųjų leidžiamų matmenų viršijimą.

Kai viršijama ir didžiausioji leidžiama ašies (ašių) apkrova, ir didžiausioji leidžiama transporto priemonės masė, nustatomas tas mokestis, kuris yra didesnis, ir pridedamas prie mokesčio už didžiausiųjų leidžiamų matmenų viršijimą.

Pagal Kelių įstatymo 20 straipsnio 15 dalį, leidimas neišduodamas, jeigu:

  1. pateikiami ne visi arba neteisingi duomenys ir dokumentai, kurių reikia leidimui gauti;
  2. transporto priemonės masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už transporto priemonės gamintojo nustatytą didžiausiąją leidžiamąją masę;
  3. nesumokėtas nustatyto dydžio mokestis už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone;
  4. nesuderintas važiavimo maršrutas;
  5. transporto priemonės ašies (ašių) apkrova yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 8 t, išskyrus išimtį, numatytą Kelių įstatymo 20 straipsnio 22 dalyje:

Atstumas tarp ašių d, m

Didžiausioji leidžiama naudojantis keliais ašies (ašių) apkrova, t
Didžiausioji leidžiama naudojantis keliais ašies (ašių) apkrova + 8 t

motorinės transporto priemonės

priekabos / puspriekabės

pavienės nevarančiosios

pavienės varančiosios dvigubosios
(dalis 1 ašiai)
pavienės dvigubosios
(dalis 1 ašiai)

trigubosios
(dalis 1 ašiai)

d < 1,00

11,5 (5,75)
19,5 (9,75)
11,0 (5,5)
19,0 (9,5)
d ≤ 1,30

21,0 (7,0)
29,0 (9,66)

1,00 ≤ d < 1,30

16,0 (8,0)
24,0 (12,0)
16,0 (8,0)
24,0 (12,0)
1,30 < d ≤ 1,40

24,0 (8,0)
32 (10,66)

1,30 ≤ d < 1,80

18,0 (9,0)
26,0 (13,0)*19,0 (9,5)
27,0 (13,5)*
18,0 (9,0)
26,0 (13,0)*
1,80 ≤ d 10,0
18,0**
11,5
19,5**
10,0
18,0**

* Važiavimo galimybės su didesne nei 12,0 t ašies apkrova vertinamos individualiai.

** Šios reikšmės pateiktos tik informacijai ir tai nereiškia, kad bus išduodamas leidimas, jei pavienės ašies apkrova bus tokia. Keliai nepritaikyti tokiai ašies apkrovai ir važiavimo maršrutas nebus suderintas.

Norint gauti leidimą naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone, reikia interneto svetainėje https://eismoinfo.lt/leidimai elektroniniu būdu pateikti AB Lietuvos automobilių kelių direkcijai prašymą.

Naudotojo vadovas paskelbtas nurodytos interneto svetainės puslapio viršuje dešinėje esančiame meniu. Jame taip pat yra atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus.

Pateikus prašymą, jis užregistruojamas ir suteikiamas numeris (pvz. 20171201_123456). Šis numeris naudojamas viso prašymo nagrinėjimo proceso metu. Prašymo būsena rodoma prašymo būsenos tikrinimo lange, kurį galima rasti nurodyto puslapio viršuje dešinėje esančiame meniu. Taip pat prašyme nurodytu elektroniniu paštu siunčiami su prašymu susiję pranešimai apie gautą prašymą, apskaičiuotą mokestį, išduotą leidimą, pakeistą leidimą, panaikintą leidimą arba atmestą prašymą.

Leidimas išduodamas elektronine forma, jo duomenys skelbiami viešame leidimų sąraše, kurį galima rasti nurodytos interneto svetainės puslapio viršuje dešinėje esančiame meniu. Leidimo duomenys skelbiami iki leidimo galiojimo pabaigos.

Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po prašymo išduoti leidimą ir kitų dokumentų ir duomenų, kurių reikia leidimui gauti, gavimo dienos.

Kai pateikiamas netinkamai užpildytas prašymas išduoti leidimą, su prašymu išduoti leidimą pateikiami ne visi ar reikalavimų neatitinkantys dokumentai, apie tai prašymą pateikęs asmuo elektroniniu paštu informuojamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo išduoti leidimą gavimo dienos.

Apie gautą prašymą išduoti leidimą prašymą pateikęs asmuo elektroniniu paštu informuojamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo išduoti leidimą gavimo dienos.

Apie apskaičiuotą mokesčio už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis dydį prašymą pateikęs asmuo elektroniniu paštu informuojamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną, kai suderinamas prašyme išduoti leidimą nurodytas važiavimo maršrutas.

Leidimas išduodamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną, kai gaunami duomenys apie sumokėtą mokestį.

Už prašyme pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą atsako didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas ar jo įgaliotas asmuo, teikiantis prašymą.

Užregistruoto prašymo duomenų pakeisti negalima. Tačiau galima atsidarius užregistruoto prašymo formą pakeisti reikiamus duomenis ir pateikti naują prašymą.

Prašymas nagrinėjamas toks, koks pateiktas, o leidimas išduodamas nurodant tokius duomenis ir maršrutą, kokie nurodyti prašyme, išskyrus transporto priemonės parametrus (ilgį, plotį, aukštį, ašių apkrovas ir masę), kurie nurodomi tie, kurie didesni: arba faktiniai (nurodyti prašyme), arba didžiausieji leidžiami naudojantis keliais transporto priemonių parametrai.

Išduoto leidimo duomenų pakeisti negalima. Tačiau kartą per 1 valandą galima pakeisti leidime nurodomų transporto priemonių markę, modelį ir valst. Nr.:
leidime važiuoti vieną kartą (VNK) transporto priemonių junginiu, sudarytu iš sunkvežimio / vilkiko / autovežio / traktoriaus / savaeigės mašinos ir priekabos / puspriekabės, galima keisti tik sunkvežimį / vilkiką / autovežį / traktorių / savaeigę mašiną, bet priekabos / puspriekabės keisti negalima; pavienės transporto priemonės, tai yra sunkvežimio / autovežio / traktoriaus / savaeigės mašinos be priekabos / puspriekabės keisti negalima;
leidime važiuoti mėnesiui (MĖN) arba metams (MET) galima keisti bet kurią transporto priemonę: pavienę transporto priemonę, velkančiąją transporto priemonę ir (arba) priekabą / puspriekabę.

Keitimas atliekamas per nuorodą sistemos el. pašto pranešime apie išduotą / pakeistą leidimą.

Leidimą galima atšaukti iki leidimo galiojimo pradžios (iki leidime nurodytos važiavimo / leidimo galiojimo pradžios dienos).

Laisvos formos pasirašytą prašymą apie leidimo atsisakymą siųsti el. paštu . Skubiais atvejais taip pat rekomenduojama paskambinti telefonu. Tačiau jei prašymas bus pateiktas el. paštu prieš pat leidime nurodytą leidimo galiojimo pradžios dienos pradžią, prašymas gali likti neįvykdytas ir leidimas nebus panaikintas. Leidimo nebus galima panaikinti leidimui įsigaliojus, tai yra prasidėjus leidimo galiojimo pradžios dienai.

Panaikinus leidimą, sumokėtas mokestis gali būti:
– grąžinamas (reikia pateikti AB Lietuvos automobilių kelių direkcijai prašymą išduoti pažymą apie nepanaudotą mokestį ir su pažyma kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos);
– panaudojamas kitiems važiavimams (reikia el. paštu parašyti naujo prašymo numerį, kuriam užskaityti mokestį).

Didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių savininkai ar valdytojai, šiomis transporto priemonėmis važiuodami per pervažas ar elektros tinklų apsaugos zonose, privalo vadovautis Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų susisiekimo ministro 2005 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-36, 101 punkto ir Elektros tinklų apsaugos taisyklių, patvirtintų energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93, 16 punkto reikalavimais. Didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių savininkams ar valdytojams rekomenduojama važiavimą per pervažas ir (ar) elektros tinklų apsaugos zonose su jų valdytojais suderinti iš anksto, prieš teikiant prašymą išduoti leidimą naudotis keliais važiuojant didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone.

Transporto priemonėmis, kurių plotis didesnis kaip 5 m arba aukštis nuo kelio paviršiaus didesnis kaip 4,5 m (su kroviniu ar be jo), taip pat lėtaeigėms mašinoms bei mechanizmams, kurių greitis mažesnis kaip 8 km/h, važiuoti per pervažą galima tik gavus geležinkelio kelio priežiūrą atliekančio padalinio vadovo leidimą. Paraiška leidimui gauti paduodama geležinkelio kelio priežiūrą atliekančio padalinio vadovui ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki pervažiavimo. Joje nurodoma transporto priemonės plotis ir aukštis bei autotraukinio ilgis. AB „LTG Infra” kontaktai pateikti čia.

Elektros tinklų apsaugos zonose, negavus elektros tinklų savininko ar valdytojo pritarimo (derinimo) numatomai veiklai, draudžiama įvažiuoti transporto priemonėms ir kitiems mechanizmams, kurių aukštis su kroviniu arba be jo yra daugiau kaip 4,5 metro nuo kelio (žemės) paviršiaus oro linijų ir oro kabelių linijų apsaugos zonoje. AB „Energijos skirstymo operatorius“ informacija pateikta čia. AB „Litgrid“ informacija pateikta čia.

Kelių įstatyme nustatyta, kad didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones turi lydėti (nepriklausomai nuo to, ar važiuojama su leidimu, ar be jo – didžiagabaričiu traktoriumi ar savaeige žemės ūkio mašina važiuojant į lauką, iš vieno lauko į kitą lauką ar grįžtama iš jo):
– ne mažiau kaip vienas automobilis su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais, jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be jo yra nuo 3,56 iki 4,00 m;
– ne mažiau kaip du automobiliai su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais, po vieną priekyje ir gale, jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be jo yra nuo 4,01 iki 4,50 m ir (ar) ilgis nuo 24,00 iki 30,00 m;
– policijos automobilis priekyje ir automobilis su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais gale, jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be jo yra didesnis kaip 4,50 m ir (ar) ilgis didesnis kaip 30,00 m.

Plotis, m

Ilgis, m Palyda
≤ 3,55 m ≤ 23,99

≥ 3,56 m
≤ 4,00 m

≥ 1 automobilis su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais*

≥ 4,01 m
≤ 4,50 m

≥ 24,00 m
≤ 30,00 m

≥ 2 automobiliai su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais*, po vieną priekyje ir gale

> 4,5 m > 30,0 m

policijos** automobilis priekyje ir automobilis su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais* gale

* Nurodyta, kad turi būti automobilis su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais. Kitokie reikalavimai palydos automobiliui nenustatyti.
** Jei maršrutas driekiasi vienoje apskrityje, reikia kreiptis į tos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos padalinį, o jei maršrutas driekiasi per kelias apskritis – į Lietuvos kelių policijos tarnybą arba į kiekvienos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos padalinį atskirai.

Transporto priemonių ženklinimo reikalavimus nustato Kelių eismo taisyklėse.

Transporto priemonių ir jų junginių, kurių matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatytuosius, taip pat motorinių transporto priemonių, kurių maksimalus greitis pagal techninę charakteristiką mažesnis už maksimalų greitį, leidžiamą Taisyklėse toms transporto priemonėms, gale, kairėje pusėje, turi būti skiriamasis greičio ribojimo ženklas – spalvotas ženklas „Ribotas greitis“, kuriame nurodytas leidžiamas greitis. Ženklo skersmuo – 160–250 mm (nelygu transporto priemonės rūšis), apvado plotis – 1/10 ženklo skersmens.

Priekyje arba gale už transporto priemonės gabaritų daugiau kaip 1 m išsikišantys arba bent kiek į šoną išsikišantys tolimiausi krovinio arba platesnių kaip 2,6 m transporto priemonių kraštiniai taškai turi būti pažymėti skiriamaisiais ženklais – 400 mm ilgio kraštinės kvadratais su pakaitomis einančiomis šviesą atspindinčiomis įstrižomis baltomis ir raudonomis 50 mm pločio juostomis. Šie ženklai ant transporto priemonės turi būti pritvirtinti ne žemiau kaip 0,4 m ir ne aukščiau kaip 1,6 m nuo žemės paviršiaus. Tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui nurodytose transporto priemonės vietose turi degti žibintai – balti iš priekio, oranžiniai – iš šonų ir raudoni – iš galo.

Ilgesnės kaip 18,75 m transporto priemonės su priekaba (puspriekabe) gale, 250–2100 mm aukštyje nuo žemės paviršiaus, turi būti įrengtas vienas (horizontalus), du (horizontalūs arba vertikalūs) arba keturi (du vertikalūs ir du horizontalūs) simetriškai transporto priemonės ašiai išdėstyti stačiakampio formos skiriamieji ženklai, padengti geltona medžiaga, atspindinčia šviesą, ir turintys raudoną 40 mm pločio fluorescencinį apvadą. Bendras šių skiriamųjų ženklų ilgis turi būti nuo 1130 mm iki 2300 mm, skiriamojo ženklo plotis – nuo 195 mm iki 230 mm.

Ilgesnės kaip 12 m transporto priemonės be priekabos (puspriekabės) gale turi būti įrengti simetriškai transporto priemonės ašiai išdėstyti stačiakampio formos nuo 130 mm iki 150 mm pločio skiriamieji ženklai su įstrižomis (45° kampu) raudonomis fluorescencinėmis ir geltonomis šviesą atspindinčiomis juostomis ir tvirtinami taip, kad žemyn einančios įstrižos juostos būtų nukreiptos transporto priemonės krašto link. Ir raudonų, ir geltonų juostų plotis – 100 mm. Šių skiriamųjų ženklų skaičius, išsidėstymas ir bendras ilgis turi atitikti reikalavimus, analogiškus ilgesnių kaip 18,75 m transporto priemonių ženklinimui.

Jei sunkiasvorės transporto priemonės masė su kroviniu ar be krovinio yra didesnė kaip 100,0 t, atsiranda rizika, kad transporto priemonės sukeliama apkrova kelio statiniui (tiltui ar viadukui) gali būti pavojinga. Todėl prieš tokios transporto priemonės važiavimą turi būti atliktas maršruto tyrimas, kurio metu įvertinama maršrute esančių statinių būklė ir nustatomas transporto priemonės sukeliamos apkrovos ir statinio projektinės apkrovos įražų santykis. Neatlikus šio tyrimo važiavimo maršrutas nederinamas.

Jei didžiagabaritės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be krovinio didesnis kaip 4,50 m ir (arba) ilgis didesnis kaip 30,00 m, atsiranda rizika, kad kelio vietose, kuriose įrengtos saugumo salelės (prieš ir už žiedo, pėsčiųjų perėjos, „miesto vartų“ ir pan.), kelio ženklai, apšvietimo stulpai, atitvarai ir kitokie kelio elementai, šie elementai gali trukdyti, todėl prieš važiuojant juos gali tekti demontuoti. Todėl prieš tokios transporto priemonės važiavimą turi būti atliktas maršruto tyrimas, kurio metu identifikuojamos maršruto kritinės vietos, nustatoma, kas ir kokiu būdu gali būti demontuojama, kad didžiagabaritė transporto priemonė galėtų pravažiuoti. Draudžiama gadinti kelio ženklų atramas ir kt. elementus juos nupjaunant, nulenkiant ir pan.

Važiuojant trinkelių danga, bordiūrais, vietomis be kietos dangos (saugumo salelės, žiedų kraštai, kelkraščiai ir kt.), trinkelių danga, bordiūrai, vietos be kietos dangos turi būti uždengtos apsauginiais skydais, apsaugotos mediniais tašais ir kitomis priemonėmis, apsaugančiomis nuo kelio elementų sugadinimo.

Maršruto parengimo darbų projektiniai sprendiniai turi būti suderinti su AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos padaliniais:
– stacionarių kelio ženklų, signalinių stulpelių ir kitų kelio elementų* laikino demontavimo, vietoje jų laikinųjų kelio ženklų, nukreipiamųjų ar įspėjamųjų gairių ar kūgių ir kitokių laikinųjų elementų įrengimo darbai – Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros priežiūros skyriumi, derinami dokumentai teikiami el. paštu ;
– kiti darbai, kai keičiasi kelio elementų* parametrai, – Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento Transporto infrastruktūros planavimo skyriumi, derinami dokumentai teikiami el. paštu ;
– eismo organizavimo schema, kai dirbant darbus keliuose negalima taikyti tipinių eismo schemų arba keičiasi eismo sąlygos ir tvarka – Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento Eismo saugos skyriumi, platesnė informacija pateikta čia.

* Kelio elementai yra šie: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai ir kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai (t. y. kelio elementai, turintys laikančiąsias konstrukcijas (tiltas, viadukas, estakada, tunelis, pralaida, triukšmo užtvara, atraminė sienelė, rėminė ar gembinė konstrukcija, pylimas ir kt.)), techninės eismo reguliavimo priemonės (t. y. kelio ženklai, šviesoforai, atitvarai, kelių ženklinimas ir kitos techninės priemonės eismui reguliuoti), želdiniai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių elementų užimama žeme.

Susiderinus darbų projektinius sprendinius, turi būti gautas leidimas vykdyti darbus valstybinės reikšmės keliuose, kelių juostose ir jų apsaugos zonose ir (ar) riboti eismą.

Didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių vykimas per pasienio kontrolės punktus, kuriuose neveikia muitinės postai, iš anksto derinamas su teritorine muitine, kurios veiklos zonoje yra pasienio kontrolės punktas, taip pat su Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Maršruto parengimą ir reikiamus derinimus atlieka didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas ar jo įgaliotas asmuo savo lėšomis.

Leidimo vykdyti darbus valstybinės reikšmės keliuose, kelių juostose ir jų apsaugos zonose ir (ar) riboti eismą išdavimas