x

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnyje numatyta, kad valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, gali būti atliekama korupcijos rizikos analizė.

Korupcijos rizikos analizę Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba, kuri nustatydama korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumą valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, įvertina, ar valstybės ar savivaldybės įstaigos veikla atitinka vieną arba kelis iš šių kriterijų:

1) yra buvę bandymų, pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką, paveikti valstybės ar savivaldybės įstaigos darbuotojus ar jų priimamus sprendimus;

2) išaiškinta korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų kitose panašias funkcijas atliekančiose valstybės ar savivaldybių įstaigose;

3) tobulintina valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos priežiūros sistema;

4) priimami sprendimai yra susiję su materialine ar kitokia interesanto nauda;

5) nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai (pavyzdžiui, skirstant biudžeto lėšas, teikiant užsakymus bei priimant kitus sprendimus);

6) valstybės ar savivaldybės įstaiga yra savarankiškas biudžetinių asignavimų valdytojas;

7) Valstybės kontrolė, Seimo kontrolieriai arba kitos kontrolės ar priežiūros institucijos nustatė šios valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos pažeidimų;

8) gauta kitos informacijos apie valstybės ar savivaldybės įstaigos veikloje egzistuojančias korupcijos apraiškas (kriminalinės žvalgybos ir žvalgybos informacija, gyventojų skundai ir pareiškimai, visuomenės informavimo priemonių pateikiama bei kita informacija).

Detali informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamą korupcijos rizikos analizę

Veiklos atitikties ir rizikų valdymo skyrius

el. p.

tel. +370 64662947,

Veiklos atitikties ir rizikų valdymo skyriaus vadovas Romualdas Vaišnoras

el. p.

Korupcijos prevencijos specialistas  Arūnas Umbrasas

el. p.

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija), siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją. Korupcijos prevencijos tikslas – nesudaryti sąlygų atsirasti ir plėtotis korupcijai Kelių direkcijos veikloje. Vykdydama korupcijos prevenciją, Kelių direkcija vadovaujasi Korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija programa, AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos Antikorupcine politika, Veiklos vadovu, procesų standartu “Korupcijos prevencija”, Korupcijos prevencijos 2023-2025 m. veiksmų planu.

Kelių direkcija, vykdydama korupcijos prevenciją,  prašo visuomenės ir veiklos partnerių darbuotojų  apie pažeidimus ir neteisėtus galimai korupcinio pobūdžio Kelių direkcijos darbuotojų veiksmus informuoti.

– užpildydami žemiau pateiktą pranešimo apie pažeidimą formą;
– elektroninio pašto adresu:  ;
– paštu, adresu Kauno g. 22-202, LT–03212 Vilnius;
– telefonu:  +370 64662947.

Taip pat galite pranešti tiesiogiai užpildydami ir pateikdami pridedamą formą Pranešti apie korupciją

Pranešdami apie galimai korupcinio pobūdžio pažeidimą, trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį, nurodykite kuo tikslesnę vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją (vardą, pavardę).

Kelių direkcija užtikrina asmens, pranešusio apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, asmens duomenų konfidencialumą ar anonimiškumą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo gali informaciją pateikti ir anonimiškai, nenurodant savo asmens ir kontaktinių duomenų. Informaciją teikiant anonimiškai, asmuo netenka galimybės pasinaudoti pranešėjo statusu ir gauti grįžtamąjį ryšį dėl tyrimo eigos ir baigties.

Gavus ir užregistravus Jūsų pranešimą Kelių direkcijoje, gausite pranešimą apie tai, kad Jūsų pranešimas buvo užregistruotas ir bus nagrinėjamas pagal Kelių direkcijoje patvirtiną informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo procedūrą.

Informuodami el. paštu ar paštu, turite teisę informaciją pateikti užpildydami Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo nutarimu patvirtintą Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą, nurodant kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą datą, laiką ir aplinkybes; jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius; ar apie šį pažeidimą esate pranešęs, jeigu taip, kam buvo pranešta; ar buvo gautas atsakymas; galite nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti (kaip ir kada su juo geriausia susisiekti).

Apie galimus korupcijos atvejus ar pažeidimus Kelių direkcijoje skatinama pranešti vidiniais informacijos apie pažeidimus teikimo kanalais. Galima pranešti: tiesiogiai Bendrovės kompetentingam subjektui žodžiu ar raštu; užpildant www.lakd.lt Pranešti apie korupciją formą; užpildyti Pranešimo apie pažeidimą formą, patvirtintą LRV nutarimu Dėl pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo, išreiškiant savo valią dėl pranešėjo statuso įgijimo, ir pateikti elektroninio pašto adresu arba paštu, adresu J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius.

Pranešimus apie galimus korupcijos atvejus ar pažeidimus keliančius grėsmę viešajam interesui Kelių direkcijos vidiniais informacijos apie pažeidimus kanalais gali tiek Kelių direkcijos darbuotojai, tiek asmenys dabar ar anksčiau turėję su Kelių direkcija darbo arba kitų sutartinių santykių arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių, taip pat savarankiškai dirbančio asmens statusą turintys asmenys, asmenys, priklausantys Kelių direkcijos administraciniam, valdymo ar priežiūros organui arba bet kuriam fiziniam asmeniui, dirbančiam prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

Kelių direkcijos vadovo paskirtas kompetentingas subjektas – Veiklos atitikties ir rizikų valdymo skyriaus vadovas ir korupcijos prevencijos specialistas – administruoja vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus, pagal Kelių direkcijoje patvirtiną informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo procedūrą. Vidaus kanalais gautus pranešimus registruoja, jei yra galimybė, informuoja asmenį apie gautą jo pranešimą, nagrinėja gautą informaciją apie pažeidimus, informuoja pranešusį asmenį apie atlikto tyrimo rezultatus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą. Kelių direkcija įsipareigoja užtikrinti ir saugoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu pateiktos informacijos ir asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą duomenų konfidencialumą, teisės aktų nustatyta tvarka taikyti teisinės gynybos priemones.

Pateikti asmens duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo, informacija apie pažeidimus saugoma ne trumpiau kaip 5 metus nuo paskutinio sprendimo priėmimo nagrinėjant šią informaciją. Informacijos apie pažeidimus saugojimo Bendrovėje terminas gali būti pratęstas motyvuotu Generalinės prokuratūros nurodymu, vėliau sunaikinami.

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos:

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Dėkojame visiems už sąmoningumą ir už pateiktą informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 3 ir 15 straipsnių nuostatas, bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 17 dalyje nustatytais kriterijais 2023 m.  spalio  31 d. AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr. VE-186 “Dėl pareigų, į kurias kandidatuojant vertinamas asmenų, patikimumas ir nepriekaištinga reputacija, sąrašo patvirtinimo”  patvirtintas AB Lietuvos automobilių kelių direkcijoje pareigų sąrašas, kurio pagrindu, Korupcijos prevencijos įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją, 15 ir 17 straipsniuose nustatyta tvarka ir apimtimi vertinamas asmens, kandidatuojančio į nurodytas pareigas patikimumas ir nepriekaištinga reputacija:

Valdybos narys;
Generalinis direktorius;
 Patarėjas santykiams su suinteresuotomis šalimis;
Vidaus audito skyriaus vadovas;
Veiklos atsparumo ir rizikų valdymo skyriaus vadovas;
Strategijos ir inovacijų vystymo skyriaus vadovas;
Grupės vadovas;
Klientų aptarnavimo centro vadovas;
 Teisės skyriaus vadovas;
Administravimo ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovas;
Informacinių technologijų skyriaus vadovas;
Finansų ir apskaitos skyriaus vadovas;
Viešųjų pirkimų skyriaus vadovas;
Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojas;
Infrastruktūros priežiūros skyriaus vadovas;
Stebėsenos ir kontrolės skyriaus vadovas;
Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus vadovas;
Infrastruktūros duomenų valdymo skyriaus vadovas;
Veiklos atsparumo ir rizikų valdymo skyriaus Informacijos saugos vadovas.

Kelių direkcijos darbuotojai:

– turi pareigą, vadovaujantis teisės aktais ir Bendrovės vidaus dokumentais, laiku ir tinkamai deklaruoti, patikslinti ar atnaujinti privačius interesus;

-priimant sprendimus pirmenybę turi teikti viešiesiems interesams;

-privalo nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas;

-nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti;

-nepriimti dovanų ar paslaugų, jei tai susiję su jo tarnybine padėtimi ar pareigomis;

-vengti interesų konflikto, tinkamai nusišalinti ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių;

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 1 straipsniu, 2 straipsnio 5 dalies 10 punktu, 4 straipsnio 3 dalies 5, 8, 11 punktais ir atsižvelgiant į AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2023 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr.VE-179 ,,Dėl AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos organizacinės struktūros schemos ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 13 d. įsakymu VE-195 “Dėl  Pareigų, kurias einant reikia deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo” patvirtintas Pareigų, kurias einant reikia deklaruoti privačius interesus, sąrašas: