x

Asmens duomenų apsauga

Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu AB Lietuvos automobilių kelių direkcijoje ir naudojimusi savo teisėmis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), prašome kreiptis į AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos duomenų apsaugos pareigūną raštu adresu J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, el. paštu ar telefonu +370 698 30 996.