x

Aktuali informacija

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) nustato šias inžinerinių tinklų sąlygas, susijusias su valstybinės reikšmės keliu (toliau –  kelias):

 1. inžinerinių tinklų projektą rengti vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais;
 2. inžinerinių tinklų projektą rengti vadovaujantis Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrųjų taisyklių BT ITK 09 (toliau – BT ITK 09), patvirtintų Kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2009 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-329, ir kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 1.01:2008), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3, reikalavimais, įvertinant kelio plėtrą;
 3. atsižvelgti į kelio juostos ir (arba) statinio ribas; kliūtimis inžineriniams tinklams kloti laikomi statiniai (tarp jų ir keliai), išskyrus nesudėtingus (tarp jų laikinus), ypač nepalankios reljefo sąlygos, vandens telkiniai, kultūros paveldo statiniai, valstybės saugomi objektai, vandens nuleidimo sistemos (grioviai, drenažai ir t. t.), kelio įrenginiai (privatūs žemės sklypai kliūtimis nėra laikomi);
 4. inžinerinių tinklų sankirtų su keliu įrengimą numatyti tik uždaruoju klojimo būdu (tinklus įrengti dėkle (visoje kelio juostoje);
 5. inžinerinių tinklų sankirtas su keliu numatyti kuo statesniu kampu, siauriausiose kelio statinio vietose, apeinant sankryžas, nuovažas ir kitus kelio elementus, gylį (ne mažiau 1,5 m nuo griovio dugno) ir vietą parenkant individualiai;
 6. kabelines spintas ir kitus antžeminius objektus projektuoti tik už kelio juostos ribų, išlaikant bent minimalų (esant techninėms galimybėms – optimalų) laisvos nuo kliūčių zonos plotį, nurodytą KTR 1.01:2008 185 punkte; brėžiniuose nurodyti atstumus nuo eismo juostos krašto iki šalia kelio projektuojamų antžeminių objektų;
 7. projekte pažymėti valstybinės reikšmės kelio juostos arba statinio ribas;
 8. motyvuotai pragrindžiant pateikti skirtingas sprendinių alternatyvas. Numatyti visas būtinas priemones (atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus), kad būtų netrukdoma kelio plėtrai;
 9. parengtą projektą ir sprendinių brėžinių kopijas (kurios turės likti Kelių direkcijoje) kartu su prašymu dėl projekto patikrinimo, pritarimo ir derinimo pateikti peržiūrėti ir derinti Kelių direkcijai el. p. ;
 10. vadovaujantis BT ITK 09 2 priedu (privalomasis), kartu su projektu pateikti pasirašytą (su inžinerinių tinklų valdytoju ir kelio savininku) inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstravimo ir iškėlimo sutartį.

Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus projekto inžinierius Povilas Ališauskas

Valstybinės reikšmės keliuose naujus keleivių laukimo paviljonus esamuose autobusų sustojimų aikštelių peronuose gali įrengti ne tik kelių valdytojas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija), bet ir savivaldybės ir (ar) juridiniai (fiziniai) asmenys savo lėšomis, tačiau tam turi turėti kelio valdytojo leidimą (sutikimą).

Keleivių laukimo paviljonus galima įrengti tik autobusų sustojimo aikštelėse, kuriose yra įrengtas peronas (iš plytelių, trinkelių ir t.t.). Gyvenviečių ribose keleivių laukimo paviljonas statomas ne arčiau kaip 1,5 m nuo perono krašto (pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“), o užmiestyje ne arčiau kaip 3 m nuo perono krašto (pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“). Reikalavimai keleivių laukimo paviljonų matmenims, naudojamoms medžiagoms, konstrukciniam dizainui ir t. t. nustatyti techninėje užduotyje-specifikacijoje.

Savivaldybėms ir (ar) juridiniams (fiziniams) asmenims (toliau – Pareiškėjas), norint savomis lėšomis įrengti keleivių laukimo paviljonus esamuose autobusų sustojimų aikštelių peronuose valstybinės reikšmės keliuose, reikia vadovautis tokia tvarka:

 1. Pareiškėjas įvertina, ar bus galimybė įrengti keleivių laukimo paviljoną esamuose autobusų sustojimo aikštelių peronuose pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir techninėje užduotyje-specifikacijoje numatytus reikalavimus.
 2. Pareiškėjas, prieš pasirašydamas bendradarbiavimo sutartį  ir (ar) jos priedą, užpildo ir atsiunčia priedą derinimui elektroniniu paštu ().

Kelių direkcija, įvertinusi galimybes, sutinka (nesutinka) pasirašyti bendradarbiavimo sutartį ir (ar) jos priedą.

 1. Pareiškėjas, gavęs atsakymą, kad Kelių direkcija sutinka pasirašyti bendradarbiavimo sutartį  ir (ar) jos priedą, turi užpildyti bendradarbiavimo sutartį, pridėti suderintą priedą ir pasirašius elektroniniu parašu (ADOC formatu) atsiųsti elektroniniu paštu priedą suderinusiam asmeniui.

Jau turint pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, reikia pasirašyti tik priedą ir pasirašius elektroniniu parašu (ADOC formatu) atsiųsti elektroniniu paštu priedą suderinusiam asmeniui.

 1. Pareiškėjo parinktas projektuotojas turi parengti paprastojo remonto aprašą pagal techninės užduoties-specifikacijos reikalavimus.

Skirtingiems valstybinės reikšmės keliams rengiami atskirti paprastojo remonto aprašai.

 1. Paprastojo remonto aprašas derinimui Kelių direkcijai siunčiamas elektroniniu paštu (), elektroninio laiško temoje (pavadinime) nurodant bendradarbiavimo sutarties priede pateiktą projekto kodą (-us) (projekto kodai atskiriami kabliataškiu).
 2. Pareiškėjas, turėdamas suderintą paprastojo remonto aprašą, turi parinkti rangovą (-us) dėl keleivių laukimo paviljono (pagal parengtą ir suderintą paprastojo remonto aprašą) įrengimo.
 3. Pareiškėjas, pasirinkęs rangovą ir pasirašęs su juo sutartį, turi užpildyti techninės priežiūros paslaugų užsakymo formą bei atsiųsti elektroniniu paštu (), elektroninio laiško temoje (pavadinime) nurodant projekto kodą (-us) (projekto kodai atskiriami kabliataškiu).
 4. Kelių direkcijai parinkus techninį prižiūrėtoją ir Pareiškėjui norint gauti leidimą (sutikimą) vykdyti darbus prie valstybinės reikšmės kelių, Pareiškėjo parinktas rangovas Kelių direkcijos interneto svetainėje turi užpildyti prašymo formą.

Leidimą privaloma gauti prieš pradedant darbus.

 1. Pareiškėjo parinktam rangovui baigus keleivių laukimo paviljono įrengimo darbus, organizuoti darbų priėmimą pagal darbų priėmimo metu galiojantį Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos darbo reglamentas.
 2. Pareiškėjas dėl įgaliojimo organizuoti statybos darbų užbaigimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka turi kreiptis elektroniniu paštu (), elektroninio laiško temoje (pavadinime) nurodant projekto kodą (-us) (projekto kodai atskiriami kabliataškiu).
 3. Pareiškėjas (pagal suteiktą Kelių direkcijos įgaliojimą) turi gauti deklaraciją per IS „Infostatyba“ pateikiant prašymą (-us) ir įkeliant su prašymu (-ais) privalomus pateikti dokumentus, bei prireikus juos tikslinant.

MINIMALŪS REIKALAVIMAI KRYPTINIAM APŠVIETIMUI VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE

Eil. Nr. Techniniai parametrai Reikalavimas, standartas, rodiklis, reikšmė
1 Eksploatavimo sąlygos Išorinis apšvietimas
2 Įtampa / dažnis 220–240 V / 50 Hz ±1 %
3 Galios koeficientas (cos φ) ≥ 0,9, kai veikia 100 % režimu, ir ≥ 0,8, kai pritemdyta 50 % režimu
4 Šviesos koreliacinė temperatūra (spalvinė temperatūra CCT) 5700 K ±10 %
5 Šviestuvo šviesinis efektyvumas ≥ 125 lm/W
6 Šviestuvo nominali galia, W Parenkama pagal apšvietimo klasę
7 Šviestuvų šviesos srauto išlikimas ≥ 100000 val. (L90B10, kai Ta = 25 °C)
8 Spalvų atkūrimo indeksas CRI ≥ 70
9 Šviestuvo atsparumas smūgiams ≥ IK08 pagal LST EN 62262:2004 arba lygiaverčio standarto reikalavimus
10 Šviestuvo eksploatacinė aplinkos temperatūra nuo –30 °C iki +35 °C
11 Šviestuvo atsparumas žaibo iškrovai ir viršįtampiams ne mažiau 10 kV
12 Atsparumas aplinkos poveikiui Elektros, valdymo ir optinei dalims ne mažesnė, kaip IP 66 pagal LST EN 60598-1, EN 60598-2-3 arba lygiaverčio standarto reikalavimus
13 Šviestuvų elektrosaugos klasė Ne žemesnė kaip II (antra)
14 Šviestuvų korpuso spalva Pilka
15 Šviestuvo optinės dalies gaubtas Pagamintas iš grūdinto stiklo
16 Šviestuvų korpusas, jo konstrukcija Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniams pažeidimams, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optinė sistemos dalis atskirta nuo maitinimo šaltinio dalies sandaria pertvara. Šviestuvo korpuso viršuje turi būti NEMA 7 kontaktų standartinė jungtis šviestuvo valdikliui įmontuoti
17 Šviestuvų fotometriniai duomenys Fotometriniai duomenys DIALux, DIALux evo ar kitomis apšvietimo projektavimo programomis skaičiavimai
18 Techninis aptarnavimas Vykdant aptarnavimo darbus maitinimo šaltinio dalis, atidaroma ir uždaroma be įrankių, nenuimant šviestuvo nuo atramos ar gembės ir nekeičiant šviestuvo padėties
19 Šviestuvų registracija Elektroninė šviestuvų registracija naudojant QR kodą, kurio pagalba pateikiami pagrindiniai parametrai. Kodas turi būti nuskaitomas bet kuriuo mobiliuoju įrenginiu su QR kodo nuskaitymo programa. Ant šviestuvų korpuso privalo būti QR ženklas
20 Šviestuvų maitinimo šaltinis, bendrieji reikalavimai, funkcijos 1. Skirtas LED šviestuvams išorės apšvietimui;

2. Privaloma apsauga nuo trumpojo sujungimo, perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo;

3. Įtampa 230 V / 50 Hz;

4. Šviesos srauto kompensavimas (CLO);

5. Apsaugos klasė ne mažiau IP20;

6. DALI (pagal protokolą IEC 62386-102)

21 CE ženklinimas Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą

 

Šviestuvų parametrai ir išdėstymas parenkami remiantis apšvietos skaičiavimais.

Kryptinis apšvietimas turi būti jungiamas nuo Lietuvos automobilių kelių direkcijai (toliau LAKD) priklausančio elektros įvado (apšvietimo tinklo ar kitų įrenginių), jeigu jo nėra – įrengiamas naujas elektros įvadas. Esant komplikuotoms sąlygoms (pernelyg toli, reikėtų ardyti naujai įrengtas dangas, kabelį reikėtų vesti per privačius sklypus ir pan.), galimas jungimas nuo savivaldos elektros tinklų (tik apgyvendintose teritorijose) – suderinus su LAKD ir savivalda.

Užsakant naujas prisijungimo sąlygas iš Energijos skirstymo operatoriaus reikia parinkti dviejų tarifų apskaitos prietaisą su nuotoliniu rodmenų nuskaitymu.

Apšvietimo valdymas vykdomas iš apšvietimo valdymo skydo (AVS). Apšvietimo įjungimui / išjungimui turi būti suprojektuoti astronominis laikmatis ir foto relė. Turi būti įrengtas automatinis ir rankinis apšvietimo įjungimas / išjungimas.

Visi pateikti reikalavimai turi būti laikomi minimaliais reikalavimais. Ten, kur nurodytos tikslios reikšmės, reiškia, kad tai yra minimalios reikšmės (arba maksimalios reikšmės, priklausomai nuo konteksto – siūloma įranga turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnė). Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga.

TIPINĖS KELIŲ APŠVIETIMO PROJEKTAVIMO SĄLYGOS

 

Valstybinės reikšmės keliuose, projektuojant apšvietimo linijas, reikalinga įrengti apšvietimą su naujais LED tipo šviestuvais, saugiomis atramomis, apšvietimo valdymo spintomis ir atskiru elektros įvadu.

Minimalūs reikalavimai LED tipo šviestuvams:

Eil. Nr. Techniniai parametrai Reikalavimas, standartas, rodiklis, reikšmė
1 Eksploatavimo sąlygos Išorinis apšvietimas
2 Įtampa / dažnis 220–240 V / 50 Hz ±1 %
3 Galios koeficientas (cos φ) ≥ 0,9, kai veikia 100 % režimu, ir ≥ 0,8, kai pritemdyta 50 % režimu
4 Šviesos koreliacinė temperatūra (spalvinė temperatūra CCT) 4000 K ±10 %
5 Šviestuvo šviesinis efektyvumas ≥ 125 lm/W
6 Šviestuvo nominali galia, W Parenkama pagal apšvietimo klasę
7 Šviestuvų šviesos srauto išlikimas ≥ 100000 val. (L90B10, kai Ta = 25 °C)
8 Spalvų atkūrimo indeksas CRI ≥ 70
9 Šviesos akinimo koeficientas Ne blogiau nei G*2 pagal LST EN13201-2:2016
10 Šviestuvo atsparumas smūgiams ≥ IK08 pagal LST EN 62262:2004 arba lygiaverčio standarto reikalavimus
11 Šviestuvo eksploatacinė aplinkos temperatūra nuo –30 °C iki +35 °C
12 Šviestuvo atsparumas žaibo iškrovai ir viršįtampiams ne mažiau 10 kV
13 Atsparumas aplinkos poveikiui Elektros, valdymo ir optinei dalims ne mažesnė, kaip IP 66 pagal LST EN 60598-1, EN 60598-2-3 arba lygiaverčio standarto reikalavimus
14 Šviestuvų elektrosaugos klasė Ne žemesnė kaip II (antra)
15 Šviestuvų korpuso spalva Pilka
16 Šviestuvo optinės dalies gaubtas Pagamintas iš grūdinto stiklo
17 Šviestuvų korpusas, jo konstrukcija Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams,

mechaniniams pažeidimams, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optinė sistemos dalis atskirta nuo maitinimo šaltinio dalies sandaria pertvara. Šviestuvo korpuso viršuje turi būti NEMA 7 kontaktų standartinė jungtis šviestuvo valdikliui įmontuoti

18 Šviestuvų fotometriniai duomenys Fotometriniai duomenys DIALux, DIALux evo ar kitomis apšvietimo projektavimo programomis skaičiavimai
19 Techninis aptarnavimas Vykdant aptarnavimo darbus maitinimo šaltinio dalis, atidaroma ir uždaroma be įrankių, nenuimant šviestuvo nuo atramos ar gembės ir nekeičiant šviestuvo padėties
20 Šviestuvų registracija Elektroninė šviestuvų registracija naudojant QR kodą, kurio pagalba pateikiami pagrindiniai parametrai. Kodas turi būti nuskaitomas bet kuriuo mobiliuoju įrenginiu su QR kodo nuskaitymo programa. Ant šviestuvų korpuso privalo būti QR ženklas
21 Šviestuvų maitinimo šaltinis, bendrieji reikalavimai, funkcijos 1. Skirtas LED šviestuvams išorės apšvietimui;

2. Privaloma apsauga nuo trumpojo sujungimo, perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo;

3. Įtampa 230 V / 50 Hz;

4. Pritemdymo diapazonas 100–50 %;

5. Šviesos srauto kompensavimas (CLO);

6. Apsaugos klasė ne mažiau IP20;

7. Turi būti autonominio pritemdymo režimas, DALI (pagal protokolą

IEC 62386-102)

22 CE ženklinimas Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą

 

Šviestuvų parametrai ir išdėstymas parenkami remiantis apšvietos skaičiavimais.

Apšvietimo valdymas vykdomas iš apšvietimo valdymo skydo (AVS). Apšvietimo įjungimui / išjungimui turi būti suprojektuoti astronominis laikmatis ir foto relė. Turi būti įrengtas automatinis ir rankinis apšvietimo įjungimas / išjungimas.

Šviestuvų atramos privalo būti saugios (pagal LST EN 12767), cinkuotos (pagal LST EN ISO 1461) ir įžemintos (pagal EĮĮB taisykles). Atramos turi būti sunumeruotos.

Visa įranga, gaminiai ir medžiagos, jų įrengimas, montavimas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinius ir teisinius dokumentus. Visi projekte numatomi naudoti elektros prietaisai, įranga, elektros skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti.

Projektuojamo apšvietimo linijos elektros įvadas privalo būti atskiras su diferencijuotu (4 tarifų) elektros apskaitos prietaisu, kuris turi turėti nuotolinį duomenų nuskaitymą.

Visi pateikti reikalavimai turi būti laikomi minimaliais reikalavimais. Ten, kur nurodytos tikslios reikšmės, reiškia, kad tai yra minimalios reikšmės (arba maksimalios reikšmės, priklausomai nuo konteksto – siūloma įranga turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnė). Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga.